Stadgar för Mälardalens Travhästägarförening

Stadgar


Föreningens namn är Mälardalens Travhästägareförening

Föreningen har sitt säte i Eskilstuna

Föreningen bör vara ansluten till Riksförbundet för Sveriges Travhästägare

Föreningen har till uppgift:
att tillvarataga och främja medlemmarnas intressen vid travtävlingar
på svenska och utländska travbanor
samt att bredda och vidareutveckla intresset för travsporten, så att
därigenom avel,uppfödning och rationell skötsel av goda hästar uppmuntras

Varje person som äger travhäst för tävling eller uppfödning, eller del däri, kan
skriftligen ansöka om medlemskap hos Mälardalens Travhästägareförenings
styrelse. Detsamma skall gälla person som äger andel i juridisk person (exempelvis
aktiebolag .handelsbolag eller kommanditbolag ) som äger travhäst för tävling eller
uppfödning eller del däri

Utträde ur föreningen kan ske efter skriftlig ansökan till styrelsen. Erlagd årsavgift
återbetalas ej.

Föreningens styrelse kan besluta om uteslutning av medlem, som underlåtit att
följa föreningens stadgar eller de beslut som föreningen eller dess styrelse
i överensstämmalse med dess stadgar fattat.
Dessutom äger styrelsen utesluta medlem, som skadar travsporten och eller
föreningens verksamhet eller anseende.
För beslut i dessa frågor fodras minst 2/3 av styrelsens medlemmar röstar för
uteslutning. Medlem som uteslutits äger icke återfår erlagd årsavgift.

Medlemsavgift för nästföljande år fastställes på föreningens höstmöte.
Fastställd medlemsavgift skall vara erlagd senast per den 30 april det
kalenderår till vilken avgiften hör.

Föreningens beslutande organ är i nämnd ordning
1 föreningens samanträden
2 styrelsen
10§
Varje medlem har en röst vid föreningens sammanträde.
Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst, utom ifråga av val då avgörandet
skall träffas genom lottning.
Omröstning sker öppet, såvida ej sluten omröstning begärts. Röstning med
fullmakt tillåtes ej.
11§
Föreningens sammanträden är årsmötet,höstmötet och allmänna sammanträden.
Årsmötet hålls under april månad, höstmötet i oktober. Allmänna sammanträden
hålls då styrelsen så finner påkallat eller minst 1/5 av föreningens medlemmar gör
skriftligt motiverad framställning till föreningens styrelse.
Kallelse till årsmötet skall skriftligen utsändas till medlemmar senast 14 dagar
före mötet och till övriga sammanträden senast 8 dagar före sammanträdet.
När styrelsen så finner påkallat, kan kortare tid än 8 dagar tillämpas för kallelse
till allmänt sammanträde.
Vid föreningen årsmöte skall förekomma:
1 Val av ordförande att leda dagens förhandling
2 Val av sekreterare för förhandlingen
3 Justering av röstlängd
4 Fråga om förhandlingen är i laga ordning utlyst
5 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
6 Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelse
7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8 Fastställande av arvoden
9 Val av ledamöter i styrelsen jämte suppleanter
10 Val av ordförande inom styrelsen
11 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
12 Val av valberedning för nästkommande årsmöte
13 Från styrelsen hänskjutna frågor
14 Övriga frågor
Vid höstmötet och vid allmänna sammanträden skall punkterna 1-5
jämte punkterna 13-14 enligt ovan förekomma med det tillägget att
det vid höstmötet även skall fastställas medlemsavgift för nästkommande
kalenderår.
12§
Förslag till valberedningen skall skriftligen tillställas envar av medlemmarna
senast 14 dagar före det årsmötet då val skall äga rum.
Motförslag vid val skall tillställas valberedningens ordförande och vara denne
tillhanda senast 7 dagar före årsmötet.
Endast den är valbar som uppförts på valberedningens förslag eller det
motförslag som inkommit inom föreskriven tid.
13§
Medlem som önska få fråga uppförd på föredragningslista ocg behandlad
vid sammanträde, skall till styrelsen göra skriftlig anmälan av ärendet
senast den 15 mars såvitt avser årsmötet och senast den 15 september
såvitt avser höstmötet.
14§
Föreningens styrelse utgörs av högst 7 ledamöter inklusive styrelsens ordförande
jämte 2 suppleanter. Styrelsens ledamöter jämte suppleanter väljs för en tid
av två år varav 3 ledamöter jämte en suppleant avgår det ena året och de återstående
nästföljande år. Avgående styrelseledamot kan omväljas. Föreningens ordförande
väljs för en tid av ett år.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Alla
frågor inom styrelsen med undantag för i 7§ angivna frågor om uteslutning av
medlem avgörs genom majoritetsbeslut. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.
Styrelsen utser inom eller utom sig sekreterare och kassaförvaltare.
15§
Styrelsen befogenhet och åliggande är:
att besluta ifråga om inträdesansökan i föreningen
att företräda föreningen och förvalta föreningens angelägenheter i överensstämmelse
med dess lagar
att till Sörmlands Travsällskap föreslå medlemmar som föreningen enligt
överenskommelse mellan Riksförbundet för Sveriges Travhästägare och Svenska
Travsportens Centralförbund äger rätt till
samt att förbereda och avgiva utlåtande över de frågor som skall avhandlas vid
allmänt sammanträde i den mån dessa frågor är kända för styrelsen.
Styrelsen är skyldig att föra:
medlemsförteckning med angivande av medlemmars namn och adress
protokoll över föreningens styrelsesammanträden förda handlingar
räkenskapsenlig bokföring enligt gällande bokföringslag för ideella föreningar
samt förteckning över föreningens egendom.
16§
Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassaförvaltare var för sig.
Styrelsen äger dessutom inom sig i särskilt fall utse annan firmatecknare
17§
Föreningens räkenskaper.anslutas per 31 december och skall hos
kassaförvaltare vara tillgänglig för granskning senast den 28 februari året efter.
18§ Revidering av föreningens räkenskaper och granskning av styrelsens förvaltning
sker genom revisorerna. Revisorerna har att i revisionsberättelse ytrra sig härom
liksom om styrelsens verksamhet i övrigt. Revisionsberättelsen skall vara avlämnad
till styrelsen senast 15 mars året efter det år berättelsen avser.
19§
Vid fråga om ändring av stadgarna eller om föreningens upplösning gäller följande.
Vid kallelse till sammanträde skall särskilt anges att ovan angiven fråga skall
förekomma till behandling. För ändring av föreningens stadgar liksom för upplösning
av föreningen fodras beslut vid två på varandra följande sammanträden varav det
ena skall vara årsmöte. Minst en månad måste ha förflutit mellan sammanträdena ifråga.
Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar disponeras för något välgörande
ändamål som är att hänföra till travsport eller travhästavel främjande.

§§§

X
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer